Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 24. 04. 2007

 

Oznam
Obal
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Uznesenie