Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2006 z "Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a DataCentrom na rok 2006"

aktualizované dňa: 10. 05. 2007

Úvod

DataCentrum je účelová rozpočtová organizácia, ktorá v zmysle štatútu je spracovateľom informácií pre Ministerstvo financií SR - jeho organizačné útvary a plní funkciu prevádzkovateľa a správcu viacerých rezortných aj mimorezortných informačných systémov.
Činnosti DataCentra sú vykonávané na základe kontraktu medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, uzatváranom na obdobie kalendárneho roka. Jeho obsahom sú jednotlivé úlohy vrátane popisu hlavných predpokladaných činností a ich požadované kapacitné a finančné zabezpečenie. Súčasťou záväzku je aj povinnosť odpočtu jeho plnenia.
Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2006 definovaných v „Kontrakte uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2006“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005  „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ a Kontraktu medzi MF SR a DataCentrom na rok 2006, čl. VI., bod 1. zo dňa 21. 12. 2005.  (ďalej len „kontrakt“)
Úlohy obsiahnuté v Kontrakte pre rok 2006 boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu zamestnancov s adekvátnou priemernou mzdou. Celkovo bolo kontrahovaných 28 úloh s plánovaným počtom 95 zamestnancov. V období I. polroka bolo delimitovaných 5 zamestnancov zabezpečujúci správu a prevádzku informačných systémov MF SR a skutočný stav zamestnancov bol len 86, čo je 90,5 % plnenia rozpočtu. K 31.12.2006 bol počet upravený na 92 a skutočný stav zamestnancov 85, čo je 92,4 % plnenia rozpočtu. Táto skutočnosť nutne ovplyvnila aj stav plnenia niektorých úloh, resp. čerpanie alokovaných kapacít. 
Napriek pretrvávajúcim problémom v personálnej oblasti DataCentrum zabezpečuje správu a prevádzkovanie rozsiahlych projektov vrátane celoštátne významných informačných systémov (IS). Tieto činnosti spočívali predovšetkým v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých informačných systémov, v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývali z obsluhy,  údržby a rozširovania IS inštalovaných v DataCentre podľa potrieb projektov, resp. požiadaviek jednotlivých útvarov MF SR, a aj v zabezpečovaní bežnej, rutinnej prevádzky.
Z hľadiska výstupov poskytuje DataCentrum služby predovšetkým Ministerstvu financií SR (Sekcia štátneho rozpočtu, Sekcia štátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva, Inštitút finančnej politiky a ďalšie), Štátnej pokladnici, ústredným orgánom štátnej správy, ostatným orgánom verejnej správy a neštátnym a komerčným organizáciám.
Z projektu vytvárania údajovej základne finančnej politiky štátu boli predkladané napr. výstupy zamerané na tvorbu časových radov vybraných ukazovateľov ekonomického a finančného vývoja a ich spracovanie do analytických tabuľkových zostáv.
Významný je i naďalej projekt platobného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS), ktorý je v DataCentre prevádzkovaný.     
V súvislosti s prevádzkou IS Štátnej pokladnice DataCentrum poskytuje podporu užívateľom Rozpočtového informačného systému (moduly ZoRo, MPR, RI, MUR) s následnou väzbou na modul finančného plánu a platobného styku Štátnej pokladnice.
Pre potreby fungovania Rozpočtového informačného systému a informačného systému Štátnej pokladnice DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov (CPU), zabezpečujúce technickú podporu a odborné poradenstvo podporované vytvorenou komunikačno-technologickou infraštruktúrou,.
Vybrané informácie poskytovalo DataCentrum najmä z oblasti spracovania účtovných výkazov právnických a fyzických osôb, bankových účtovných výkazov a informácií o hypotekárnych a stavebných úveroch aj ďalším ústredným orgánom  štátnej správy (ŠÚ SR, MVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MP SR, MDPT SR, MŠ SR a pod.), inštitúciám verejnej správy, neštátnym inštitúciám (ratingové spoločnosti) a bankovým subjektom.
DataCentrum, v záujme zvyšovania kvality poskytovaných IT služieb a podpory prevádzky vybraných informačných systémov rezortu ako aj zefektívnenia výkonu procesov riadenia informačných technológií v rezorte, priebežne realizuje strategický zámer štandardizovať výkony podľa štandardov ITIL. Je zavedený Service Desk, Problem a Incident Management pre informačný systém Štátnej pokladnice,  implementovaný Single Point of Contact IS ŠP a Service Desk, Problem a Incident Management pre informačné systémy a IT komponenty MF SR a DataCentra. Uplatňovanie tohto procesného riadenia, okrem zvýšenej spokojnosti používateľov, vytvára aj dobré podmienky pre celkové optimalizovanie prevádzky a prevádzkových nákladov. 
V rámci niektorých úloh boli činnosti zabezpečované zmluvne externými kapacitami.
V období I. polroka roku 2006 boli uskutočnené personálne zmeny týkajúce sa delimitácie vysunutého pracoviska CPU pre Ministerstvo financií SR, ktoré od 15.4.2006 prešlo pod priamu správu MF SR. V kontrakte pre rok 2006 bol do plnenia úlohy č. 121 započítaný podiel pracovnej sily (1) vysunutého pracoviska CPU. V roku 2006 bolo Centrom podpory používateľov celkovo vyriešených  35 802 hlásení. Na úrovni kontaktného centra bolo vyriešených 3609 hlásení a 34 691 hlásení bolo eskalovaných na druhú úroveň.
V roku 2006 pokračovali aktivity v súvislosti so zavedením systému manažérstva kvality v DataCentre na oblasť prevádzkovania informačných systémov a s nimi súvisiacich činností.  V nadväznosti na prípravné práce zrealizované v roku 2005 bolo potrebné v roku 2006 implementovať a overiť zavedený systém v praxi s konečným cieľom získania certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. V záverečnom protokole z certifikačného auditu zo dňa 13. 12. 2006 sa na záver uvádza, že DataCentrum má zavedený a udržiavaný manažérsky systém podľa normy STN EN ISO 9001 : 2000 a navrhuje sa mu tento certifikát udeliť.   
V roku 2006 bolo po prvý krát vykonávané sledovanie plnenia úloh a výkonov zamestnancov prostredníctvom intranetovej aplikácie „Výkony“. 

Komentár k plneniu úloh a problémom  pri ich riešení:
Z celkového počtu 28 kontrahovaných úloh neboli realizované, alebo v dostatočnom rozsahu zabezpečované niektoré úlohy:
111 - nižšie čerpanie plánovaných kapacít bolo spôsobené nedostatočným personálnym zabezpečením (agendu zabezpečoval len 1 zamestnanec DataCentra)
121 - v priebehu r. 2006 (3.Q) bol znížený počet zamestnancov (odchod a dlhodobá PN), čoho dôsledkom bolo nevyčerpanie plánovaných kapacít.
302 - v druhom polroku roku 2006 bola úloha pozastavená, pretože MF SR nepredložilo žiadne požiadavky na pokračovanie riešenia úlohy.
317 - Úloha bola z dôvodu nedostatku interných kapacít zabezpečovaná subdodávateľským spôsobom.
318 - Úloha bola z dôvodu nedostatku interných kapacít zabezpečovaná subdodávateľským spôsobom.
401 - V apríli 2006 boli zamestnanci DataCentra, ktorí vykonávali a zabezpečovali požadované služby pre MF SR delimitovaní z DataCentra na MF SR. Z uvedeného dôvodu sa teda od 15.4.2006 táto úloha prestala zo strany DataCentra riešiť a jej plnenie prešlo plne do kompetencie nových zamestnancov MF SR.
Úlohu možno z uvedených dôvodov považovať ku dňu 15. 4. 2006 za ukončenú.
 
Plnenie jednotlivých úloh DataCentra rok 2006..............................Viac informácií v priložených súboroch

Správa o hodnotení plnenia úloh
Rekapitulácia
Príloha č. 1