Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2006 v zmysle „Kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ MF SR VS – Financie, Tatranská Lomnica na rok 2006“

aktualizované dňa: 10. 05. 2007

V zmysle Kontraktu na rok 2006, uzatvoreného dňa 20. decembra 2005 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením MF SR VS - Financie, Tatranská Lomnica, počas doby  trvania kontraktu, t. j. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, bolo jeho predmetom:


a) zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.


V nadväznosti na bod 2)  čl. III tohto Kontraktu, malo VDZ MF SR VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať v roku 2006 materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 14 tisíc osobodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 10 tisíc osobodní.

Za hodnotiace obdobie – rok 2006, VDZ MF SR VS – Financie zrealizovalo materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 22 777 osobodní.

V porovnaní s bodom (2) čl. III., ktorý stanovuje celkové zabezpečenie v rozsahu 24 tisíc osobodní za rok 2006, predstavuje toto plnenie 94,90 %.

O štruktúre realizácie materiálno-technického zabezpečenia, v členení na zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR, v porovnaní s rokom 2005, hovorí tabuľka č. 1:

Tabuľka č. 1                                                                                                                                                       osobodní

 

Počet osobodní za rok 2006

Kontrakt

Skutočnosť

% plnenia

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2006

Vzdelávacie aktivity

14 000

14 000

5 613

5 920

36,88

42,29

Rekreačné aktivity

10 000

10 000

17 176

16 857

171,76

168,57

Celkom

24 000

24 000

22 339

22 777

93,08

94,90

 V roku 2006 bolo zrealizované materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít v rozsahu 5 920 osobodní a rekreačných aktivít v počte 16 857 osobodní. 

V porovnaní s rokom 2005 VDZ MF SR VS – Financie zaznamenalo nárast návštevníkov v oblasti školení o 757  osobodní. V oblasti rekreácií nastal pokles o 319 osobodní, čo zodpovedá nastúpenému trendu – prioritne zabezpečovať vzdelávacie aktivity a až následne rekreačné. Celkový nárast využitia zariadenia predstavoval 438 osobodní.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie disponovalo lôžkovou kapacitou 113 pevných lôžok, 7 prísteliek a 4 detských postieľok.

O využiteľnosti zariadenia v roku 2006, v porovnaní s rokom predchádzajúcim, v členení po jednotlivých mesiacoch hovorí tabuľka  č. 2: ..............................Viac informácií v priložených súboroch

Správa o hodnotení plnenia úloh
Prílohy č. 1 - 3
Príloha č. 4