Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.

aktualizované dňa: 25. 07. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Doložka zlučiteľnosti
Dôvodová správa