Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 1. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

aktualizované dňa: 03. 09. 2007

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. septembra 2007,
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

 

Referent: Ing. Rybánsky, tel.: 02/59 58 34 94                                                               Číslo: MF/19376/2007-73

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení  neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 30. septembra 2007, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 30. septembra 2007.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. MF/10880/2004-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 739/2004 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

 

 


Ján Počiatek
minister financií
Slovenskej republiky

 

 

Prílohy:  Vzor tlačiva DPH