Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 24. 11. 2004 č. MF/10354/2004-

aktualizované dňa: 26. 09. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Príloha č 2 - Vysvetlivky