Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

aktualizované dňa: 27. 09. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov
Príloha