Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

aktualizované dňa: 09. 10. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov
Dôvodová správa