Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. 11. 2005 č. MF/22930/205-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne a opatrenie MF SR zo 14. 12. 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre z

aktualizované dňa: 12. 10. 2007

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Tabuľka zhody
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti