Späť Verzia pre tlač

Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

aktualizované dňa: 15. 10. 2007

 

Obal
Oznam
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3