Späť Verzia pre tlač

Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa stanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok ak nepodnikajú a ak ich objem ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk a ktorým sa mení Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek....

aktualizované dňa: 15. 10. 2007

 

Obal
Oznam
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti