Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 30. 10. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov
Príloha 1
Príloha 2