Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi

aktualizované dňa: 05. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti