Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 13. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4