Späť Verzia pre tlač

Výzva na projekt informatizácie - Elektronizácia služieb Národnej rady SR

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“, kód: OPIS-2012/1.1/44-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Hlavnými cieľmi projektu „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“ sú:
- zabezpečiť zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou:
o umožniť všetkým skupinám obyvateľov využívať možnosti eGovernmentu,
o zvýšiť informovanosť obyvateľov o činnostiach a dianí v národnej rade,
o znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu k národnej rade,
o zvýšiť transparentnosť procesov a skrátiť čas vybavovania agend,
o skvalitniť a elektronizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných,

- zabezpečiť elektronizáciu procesov verejnej správy:
o prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne úkony,
o realizovať kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb,
o zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb, vrátane zmeny procesov,
o iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy,

- zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy:
o vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre eGovernment a podporné činnosti,
o využívať centrálne aplikácie a služby pre realizáciu vybraných činností.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 4 499 940 €.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 05.12.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 Elektronizácia služieb NRSR

 

Viac informácií