Späť Verzia pre tlač

Výzva na projekt informatizácie SP

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia“, kód: OPIS-2012/1.1/46-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

V rámci transformácie súčasného agendového spracovania na systém poskytovania elektronických služieb bude Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) reagovať na vzniknutú životnú situáciu občana a odbremení ho od administratívnej záťaže v oblasti:

 nemocenského poistenia, kde SP prevezme na seba povinnosťinformovaťzamestnávateľ

zamestnanca o vzniku a trvaní dočsnej pracovnej neschopnosti a období vylúčnia platenia poistného z tohto dôvodu,

 dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania v inšitúciách

a organizáciách EU,

 kontroly správnosti čsla bankového úču pri poukazovaní dávok na účy občnom v bankách.

Sociálna poisťvň v rámci svojej proklientskej orientácie vytvorí prostredie pre efektívne poskytovanie technickej a metodickej podpory použvateľm elektronických služeb s cieľm maximalizovaťich využvanie občnmi a spolupracujúcimi inšitúciami VS. Transparentnosťvýkonu sociálneho poistenia a jeho kontrola bude podporená elektronickými služami zameranými na spracovanie žadostí a podnetov občnov vrátane vykonania príslušej kontroly. Táto čsťbude obsahovaťaj implementáciu automatických mechanizmov pre zabránenie zneužvania systému sociálneho poistenia z pohľdu vnútorného výkonu ako aj z pohľdu odhaľvania podvodného konania a tým neoprávneného poberania dávok.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služeb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna častka vyčenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 12 000 000 €.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 05.12.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďlšmi podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk.

Projekt  informatizácie SP

 

Viac informácií