Späť Verzia pre tlač

Vzor tlačiva "Dodatočný platobný výmer" na daň z nehnuteľností platný od 1.1. 2008

aktualizované dňa: 12. 12. 2007

Vzor tlačiva
"Dodatočný platobný výmer" na daň z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platný od 1.1. 2008