Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o uverejnení odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 16. 01. 2008

 

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 24 36                                                 Číslo: MF/029439/2007 -72
                                                                                                                               31. decembra 2007

 

     Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

1. V súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať od uverejnenia tohto oznámenia navrhované tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

2. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzoroch tlačív, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

3. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na internetovej stránke: www.finance.gov.sk.

4. Použitie tlačiva Vyhlásenia na zdanenie príjmov podľa § 36 odsek 6 zákona platného na roky 2006 a 2007, zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, sa akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

 

 

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

 

 

Súvisiace vzory tlačív k dani z príjmov za rok 2007, používané v roku 2008..........

 

Príloha: