Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o uverejnení vzoru tlačiva hlásenia podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

aktualizované dňa: 15. 01. 2008

 

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 24 36                                                 Číslo: MF/008161/2008 -721
                                                                                                                             Dátum: 08.01.2008


     Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podľa § 39 odseku 10 cit. zákona, vydáva vzor tlačiva


„Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse.“


     Vzor tlačiva, ktoré je prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na internetovej stránke: www.finance.gov.sk.

 

 

 


Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

Príloha: