Späť Verzia pre tlač

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS - Financie Tatranská Lomnica

aktualizované dňa: 24. 01. 2008


Článok I.
Účastníci kontraktu


                               Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
sídlo:                      Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava 15,
zastúpené:             Ing. Jánom Počiatkom – ministrom financií SR
bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000001400/8180
IČO: 00151742
                                                                        (ďalej len „MF SR“)


                                                                                    a

                               Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
sídlo:                      Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
zastúpené:             Ing. Dagmar Tešliarovou – riaditeľkou zariadenia
bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000092656/8180, 7000092621/8180
IČO: 35528290
                                                             (ďalej len „VDZ VS – Financie“),


berú na vedomie, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z  18. decembra 2002, kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MF SR a VDZ VS – Financie.

 

Článok II.
Trvanie kontraktu


Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.


Článok III.
Predmet kontraktu

1) Predmetom kontraktu je

a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky, pre zamestnancov verejnej správy,
c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

2) VDZ VS – Financie zrealizuje v roku 2008 materiálno – technické zabezpečenie 18 000 lôžkodní, z toho:

a) vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 10 000 lôžkodní,
b) rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 8 000 lôžkodní.

 

Článok IV.
Spôsob financovania


1) Činnosť VDZ VS – Financie je financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

2) Na zabezpečenie predmetu kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2 je navrhovaný celkový rozpočet vo výške  25 436 tis. Sk, z toho 9 200 tis. Sk na kapitálové výdavky a 16 236 tis. Sk na bežné výdavky. Podrobnejšia špecifikácia výdavkov je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto kontraktu (viď. Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2008, list č. MF/27687/2007 – 221 zo dňa 8. 11. 2007).

3) Výška rozpočtu na finančné krytie úloh môže byť v priebehu roka upravovaná, v súlade s vykonanými rozpočtovými opatreniami voči VDZ VS – Financie.


Článok V.
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu


1) MF SR:

a) zabezpečí financovanie predmetu kontraktu, uvedeného v čl. III.
b) poskytne potrebnú súčinnosť pri plnení kontraktu,
c) vykoná priebežné kontroly plnenia úloh v termínoch, uvedených v čl. VI. tohto kontraktu,
d) poskytne vedúcemu úradu vlády SR potrebné údaje pre vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke www.government.gov.sk v termíne do 31. 1. 2008.

2) VDZ VS – Financie:

a) riadne a v  stanovených termínoch zabezpečí plnenie predmetu kontraktu uvedeného v čl. III.,
b) neprekročí náklady na jednotlivé činnosti uvedené v kontrakte v čl. IV., ods. 2,
c) predloží správu o vyhodnotení predmetu plnenia kontraktu vedúcemu služobného úradu MF SR  v zmysle čl. VI. tohto kontraktu,
d) včas informuje vedúceho služobného úradu MF SR o problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu zabezpečovania úloh kontraktu.

 

Článok VI.
Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu


1) Vedúci služobného úradu MF SR vykonáva kontrolu plnenia kontraktu polročne.

2) Priebežnú správu o hodnotení plnenia predmetu kontraktu predložia účastníci kontraktu prostredníctvom vedúceho služobného úradu MF SR do porady vedenia MF SR v termíne do 31. 7. 2008 za I. polrok 2008 a za II. polrok 2008 v rámci výročnej správy, ktorú vypracuje VDZ VS - Financie v súlade s uznesením vlády SR.

3) Výročnú správu predloží riaditeľka VDZ VS - Financie vedúcemu služobného úradu MF SR, ktorý ju predloží do porady vedenia.

 

Článok VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet


1) Tento kontrakt zverejní MF SR na svojej internetovej stránke do 30. 1. 2008.

2) Riaditeľka VDZ VS - Financie zabezpečí zverejnenie výročnej správy na internetovej stránke www.vdz-financie.sk do 30. 4. 2009.

3) Verejný odpočet uskutoční MF SR do 30. 6. 2009.
 

 Článok VIII.
Záverečné ustanovenie


Tento kontrakt môže byť so súhlasom oboch zmluvných strán zmenený, a to výhradne formou písomných dodatkov.

 


V Tatranskej Lomnici,  dňa 18. decembra 2007

 

 

          Ing. Ján Počiatek                                                                                Ing. Dagmar Tešliarová
minister financií Slovenskej republiky                                                             riaditeľka VDZ VS – Financie

Príloha: