Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky ktorým, sa dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a o rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska

aktualizované dňa: 07. 03. 2008

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti