Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2007 v zmysle „Kontraktu na rok 2007“uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2007

aktualizované dňa: 15. 04. 2008

V zmysle Kontraktu na rok 2007 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvoreného dňa 20. novembra 2006 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica, počas doby  trvania Kontraktu, t. j. od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, bolo jeho predmetom:

a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V nadväznosti na bod 2)  čl. III. tohto Kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať v roku 2007 materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 11 000 lôžkodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 9 600 lôžkodní.

V zmysle čl.  IV. – Spôsob financovania, bola činnosť Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, v zmysle bodu 2) čl. IV., bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške 32 070 tis. Sk, z toho 19 500 tis. Sk na kapitálové výdavky a 12 570 tis. Sk na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej prílohu č. 1 k tomuto Kontraktu, bol na rok 2007 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 3 500 tis. Sk. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 25 osôb.

Výška rozpočtu na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, v zmysle bodu 3), čl. IV., bola v priebehu roka 2007 upravovaná, v súlade s vykonanými rozpočtovými opatreniami voči VDZ VS – Financie.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2007, zo dňa 9. júla 2007, bol zmenený článok IV. Spôsob financovania, bod 2). Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III., bod 2) boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 32 563 tis. Sk, z toho 15 500 tis. Sk na kapitálové výdavky a 17 063 tis. Sk na bežné výdavky. Počet zamestnancov organizácie sa zvýšil na 26 osôb.

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2007, zo dňa 18. decembra 2007, bol zmenený článok IV. Spôsob financovania, bod 2). Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III., bod 2) boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 17 968 tis. Sk, z toho 0 tis. Sk na kapitálové výdavky a 17 968 tis. Sk na bežné výdavky. Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2007 bol súčasne upravený bod 1) čl. III. Kontraktu. Predmet Kontraktu na rok 2007 bol rozšírený o zabezpečenie materiálno – technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných MF SR, pre zamestnancov verejnej správy. Súčasne bol zmenený bod 2) čl. III. Kontraktu. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizuje v roku 2007 materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 10 000 lôžkodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 8 000 lôžkodní. Počet zamestnancov organizácie ostal nezmenený.

V zmysle čl. III. Kontraktu, bolo jeho predmetom zabezpečenie materiálno – technického zázemia   vzdelávacích a odborných aktivít pracovníkom rezortu MF SR a zamestnancom verejnej správy, pri vzdelávacích a odborných aktivitách, organizovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky a taktiež zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancom rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom, vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia spolu s možnosťou využívania iných doplnkových služieb.

Za hodnotiace obdobie, t. j. rok 2007, VDZ VS – Financie zrealizovalo materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 18 536 lôžkodní. V porovnaní s bodom 2) článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu 18 000 lôžkodní za rok 2007, to predstavovalo plnenie 102,98 %.

O štruktúre materiálno – technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR hovorí tabuľka č. 1.

Viac informácií v priložených súboroch.....

Príloha: