Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2007 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2007“

aktualizované dňa: 15. 04. 2008

Úvod

DataCentrum je účelová rozpočtová organizácia, ktorá v zmysle čl. 3 svojho štatútu, je spracovateľom informácií pre Ministerstvo financií SR - jeho organizačné útvary a plní funkciu  správcu a prevádzkovateľa viacerých prierezových rezortných aj mimorezortných informačných systémov, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra pre podporu užívateľov informačných systémov rezortu MF SR.
Činnosti DataCentra sú vykonávané na základe kontraktu medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, uzatváranom každoročne na obdobie kalendárneho roka. Jeho obsahom sú jednotlivé úlohy vrátane popisu hlavných predpokladaných činností a ich požadované kapacitné  a finančné zabezpečenie. Súčasťou záväzku je aj povinnosť odpočtu jeho plnenia.
Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2007 definovaných v „Kontrakte uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2007“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005  „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ a Kontraktu medzi MF SR a DataCentrom na rok 2007, čl. VI., bod 1. zo dňa 20. 11. 2006.  (ďalej len „kontrakt“).
Úlohy obsiahnuté v kontrakte boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu pracovníkov s adekvátnou priemernou mzdou. Pre rok 2007 bol rozpočtom pridelený počet zamestnancov 89, pričom stav k 31.6.2007 bol 82, čo bolo na úrovni 92,1 % plnenia a reálny stav k 31.12.2007 bol 79, čo je len 88,76 % plnenia rozpočtu, čo je v celoročnom priemere 91 %. Táto skutočnosť ovplyvnila aj stav plnenia niektorých úloh. 
V priebehu roka 2007 bola vykonaná rozpočtovým opatrením úprava pôvodného rozpočtu k 30.6.2007 – Dodatok č.1 uzavretého kontraktu.
V rámci druhého polroka roku 2007 vznikla potreba zabezpečenia nových úloh, ktoré vyžadovali ďalšie personálne a finančné zabezpečenie. Na základe toho boli formulované nové identifikačné listy a  bol vypracovaný a aj podpísaný Dodatok č. 2 kontraktu. Na túto skutočnosť nadväzuje aj úprava rozpočtu k 30.11.2007 a k 31.12.2007.
Napriek pretrvávajúcim problémom v personálnej oblasti DataCentrum zabezpečuje správu a prevádzkovanie rozsiahlych projektov vrátane celoštátne významných informačných systémov. Tieto činnosti spočívali nielen v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých informačných systémov (IS), v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývali z obsluhy,  údržby a rozširovania IS inštalovaných v DataCentre podľa potrieb projektov, resp. požiadaviek jednotlivých útvarov MF SR, ale aj v zabezpečovaní bežnej, rutinnej prevádzky.
Z hľadiska výstupov DataCentrum poskytuje  služby predovšetkým Ministerstvu financií SR, Štátnej pokladnici, ostatným orgánom verejnej a štátnej správy a tiež aj neštátnym a komerčným organizáciám.
Užívateľmi výstupov boli predovšetkým organizačné útvary MF SR (hlavne Sekcia rozpočtovej politiky, Sekcia štátneho výkazníctva, Inštitút finančnej politiky a ďalšie) a Štátna pokladnica.
Vybrané informácie poskytovalo DataCentrum aj ďalším ústredným orgánom  štátnej správy (ŠÚ SR, MVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MP SR, MDPT SR, MŠ SR a pod.), inštitúciám verejnej správy,  neštátnym inštitúciám (ratingové spoločnosti) a bankovým subjektom najmä z oblasti spracovania účtovných výkazov právnických a fyzických osôb, bankových účtovných výkazov a informácií o hypotekárnych a stavebných úveroch.
Výstupy z riešenia, najmä z projektu informačného systému výkazníctva, boli použité pri analytických prácach, pri zostavovaní štátneho rozpočtu, pri kontrole rozpisu štátneho rozpočtu, pri sledovaní plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.
Z projektu vytvárania údajovej základne finančnej politiky štátu boli predkladané napr. výstupy zamerané na tvorbu časových radov vybraných ukazovateľov ekonomického a finančného vývoja a ich spracovanie do analytických tabuľkových zostáv.
Naďalej sa úspešne rozvíja projekt platobného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS), ktorý je v DataCentre prevádzkovaný.     
Na zabezpečenie technickej podpory a odborného poradenstva pre potreby fungovania rozpočtového informačného systému a informačného systému štátnej pokladnice DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov (CPU) podporované vytvorenou a nepretržite udržiavanou komunikačno-technologickou infraštruktúrou. V priebehu roku 2007 používatelia vykonali 68 771 telefonických volaní do CPU a dostupnosť kontaktného centra dosiahla v priemere úroveň 91%.
V roku 2007 bolo v DataCentre definitívne odstavené databázové prostredie Informix a prešlo sa do prostredia Oracle. Ku koncu roka bola vytvorená jednotná produkčná databáza, v ktorej sú spracovávané všetky účtovné informačné systémy. Zároveň bolo vytvorené testovacie prostredie na testovacej databáze pre vývoj nových aplikácií a skúšobné testovanie modifikovaného aplikačného programového riešenia.
V záujme zvyšovania kvality poskytovaných IT služieb a podpory prevádzky vybraných informačných systémov rezortu ako aj zefektívnenia výkonu procesov riadenia informačných technológií v rezorte, DataCentrum priebežne realizuje strategický zámer štandardizovať výkony podľa štandardov ITIL. Je zavedený Service Desk, Problem a Incident Management pre informačný systém Štátnej pokladnice,  implementovaný Single Point of Contact IS ŠP a Service Desk, Problem a Incident Management pre informačné systémy a IT komponenty MF SR a DataCentra. Uplatňovanie tohto procesného riadenia, okrem zvýšenej spokojnosti používateľov, vytvára aj dobré podmienky pre celkové optimalizovanie prevádzky a prevádzkových nákladov. 

Kontraktom pre rok 2007 bolo kontrahovaných 24 úloh, ktorých riešenie bolo kapacitne, personálne i finančne alokované.
V druhom polroku 2007 – na základe vývoja a nutnosti zabezpečiť plnenie novovzniknutých potrieb plnenia úloh Ministerstva financií SR boli formulované ďalšie 4 úlohy, ktorých špecifikácia a kapacitné a finančné zabezpečenie bolo predmetom Dodatku č. 2 kontraktu medzi MF SR a DataCentrom.

Sú to nasledovné činnosti:

a) riešenie úloh pre informačnú podporu Ministerstva financií SR definovaných a potvrdených jednotlivými odbornými útvarmi MF SR, potreba riešenia ktorých vznikla dodatočne v priebehu zmluvného obdobia
b) riešenie úloh na vytvorenie nutných podmienok pre fungovanie informačného systému účtovníctva fondov
c) vytvorenie podmienok na poskytovanie vybraných podporných služieb pre inštitúcie štátnej správy
d) vytvorenie a prevádzkovanie internetového média pre Sekciu informatizácie spoločnosti MF SR

Viac informácií v priložených súboroch..... 

Príloha: