Späť Verzia pre tlač

Vyhodnotenie verejnej diskusie k jednotnej právnej úprave finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na finančnom trhu

aktualizované dňa: 23. 04. 2008

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) zverejnilo dňa 25. februára 2008 na diskusiu materiál „Tézy jednotnej právnej úpravy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na finančnom trhu“ (ďalej len „Tézy“). Účelom tohto materiálu bolo zverejniť zámery, postoje a ciele MF SR v súvislosti s  novou pripravovanou právnou úpravou finančného sprostredkovania a finančného poradenstva a zároveň otvoriť  verejnú diskusiu na túto tému.

MF SR pri tvorbe Téz vychádzalo z Koncepcie ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu (ďalej len „Koncepcia“), ktorá bola schválená uznesením  vlády Slovenskej republiky č 624/2007 zo dňa 1. augusta 2007. Zároveň týmto uznesením vláda SR uložila ministrovi financií do 30. júna 2008 predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorého predmetom bude jednotná právna úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na finančnom trhu podľa časti 4 Koncepcie. Vláda SR odporučila guvernérovi Národnej banky Slovenska spolupracovať s ministrom financií pri zabezpečovaní tejto úlohy.

Napriek tomu, že MF SR považuje verejnú diskusiu Téz novej právnej úpravy za nenahraditeľný nástroj pri tvorbe návrhu zákonu, táto diskusia by sa mala limitovať na diskusný materiál a nemala by zasahovať do oblastí, ktorých smerovanie udáva vládou schválená Koncepcia.
Účelom tohto materiálu je zhrnutie a vyhodnotenie verejnej diskusie k Tézam. Postoje a pozície vyjadrené v tomto materiáli prezentujú súčasný pohľad MF SR na predmetnú problematiku a nie sú nimi dotknuté postoje a pozície MF SR, ktoré vyjadrí v oficiálnom pripomienkovom konaní k návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Viac informácií v priloženom súbore........

Príloha: