Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 01. 07. 2008

 

Referent: Ing. Viera Mezeiová / 59582436                                                                             Číslo: MF/020435/2008-721

 

     Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu podľa    § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

     Podľa § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov sa daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.
     Na základe koeficientu 1,05 vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa indexu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za sledované obdobie bola opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2008 zvýšená suma životného minima.
   
1. V nadväznosti na úpravu sumy životného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou od 1. júla 2008 zvyšuje zo sumy  555 Sk na sumu 582 Sk.

2.  Ročná suma daňového bonusu za rok 2008 sa zvyšuje zo sumy 6 570 Sk (§ 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov ) na sumu 6 822 Sk takto:

6 x  555 Sk  = 3 330 Sk     1.  polrok 2008
6 x 582 Sk  =  3 492 Sk     2.  polrok 2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––
                       6 822 Sk

3. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu na konci roka 2008 sa daňový bonus priznáva mesačne vo výške ustanovenej v príslušných mesiacoch (napr. ak sa daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2008 – prizná sa 555 Sk na jedno vyživované dieťa, ak sa uplatňuje za mesiac júl 2008 - prizná sa 582 Sk na jedno vyživované dieťa).

4.  Mesačná suma daňového bonusu vo výške 582 Sk zostáva v platnosti až do ďalšej úpravy sumy životného minima.

 

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej