Späť Verzia pre tlač

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

aktualizované dňa: 06. 08. 2008


Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. júla  2008,
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

 Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.


 § 2

 Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2008, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2008.


 § 3

 Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. septembra 2007 č. MF/19376/2007-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 424/2007 Z. z.).

 
§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

Ján Počiatek
minister financií
Slovenskej republiky

Príloha: