Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

aktualizované dňa: 16. 09. 2008

Referent:  Ing. Jana Fülöpová, tel.: 02/5958 3466                                                                      Číslo: MF/24660/2008-722

 

          Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 20 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov odporúča daňovníkom dane z motorových vozidiel, aby pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel využili odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Odporúčaný vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel je prílohou tohto oznámenia.

 

 

 


Ing. Adrián Belánik 
generálny riaditeľ sekcie
daňovej a colnej

Príloha: