Späť Verzia pre tlač

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností platných od 1.1. 2009

aktualizované dňa: 22. 10. 2008

Referent: Ing. Iveta Ištoková, tel. 02/59583466                                                             Číslo:MF/020094/2008-72


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností1) pre fyzickú osobu je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností1) pre právnickú osobu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

(1) Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností podľa § 1 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2009.

(2) Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností vydané opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/012116/2004-72 zo 16. decembra 2004 sa použijú pri podávaní daňových priznaní, ak daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  č. MF/012116/2004-72 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností (oznámenie č. 750/2004 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 

Ján Počiatek
minister financií
Slovenskej republiky

–––––––––––––
1)Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Príloha: