Späť Verzia pre tlač

Správa o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte MF SR za rok 2008

aktualizované dňa: 16. 02. 2009

A. Úvod

Ročná správa o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte Ministerstva financií SR za rok 2008 bola vypracovaná v súlade s požiadavkou Sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR č. 9642-5/08/IP-350/OPS zo dňa 02.12.2008.

Obsahom správy je prehľad o počtoch, druhoch, spôsobe vybavenia a opodstatnenosti podaní agendy petícií a sťažností, údaje o zameraní opodstatnených sťažností a o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov na MF SR a v podriadených organizáciách.

Správa obsahuje aj údaje o počtoch iných podaní (žiadostí, návrhov, oznámení a pod.) vybavovaných v roku 2008 na útvaroch, kde sa vybavujú petície a sťažnosti.


B. Vybavovanie petícií a sťažností

Vybavovanie petícií a sťažností v rezorte MF SR bolo zabezpečované v súlade so zákonom  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

V zmysle článku 21 ods. 2 písm. b Organizačného poriadku MF SR vybavovanie petícií a sťažností na MF SR zabezpečuje Útvar vnútornej kontroly, oddelenie sťažností MF SR organizačne začlenené  v priamej riadiacej pôsobnosti ministra financií SR.

V správe sú premietnuté údaje za  podriadené organizácie:

Daňové riaditeľstvo SR,
Colné riaditeľstvo SR,
Správa finančnej kontroly Zvolen,
Správa finančnej kontroly Bratislava.

V ostatných podriadených organizáciách  DataCentrum, Správa finančnej kontroly Košice, Štátna pokladnica, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie – Financie a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity  neboli evidované petície ani sťažnosti.

C.  Petície

C.1  Vybavovanie petícií na MF SR

V roku 2008 bolo na Útvare vnútornej kontroly, oddelení sťažností MF SR prijatých 5 petícií, z ktorých boli 3 prešetrované, jedna petícia bola postúpená na iný orgán štátnej správy a jedna bola odložená. Žiadna petícia z prešetrovaných nebola vyhodnotená ako opodstatnená.

Petície boli zamerané na zachovanie pobočky Colného úradu Bratislava, zriadenie účtovného strediska pre malé obce, riešenie situácie  kamiónovej dopravy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a neriešenie problémov nájomníkov v reštituovaných bytoch.

 

C.2  Vybavovanie petícií v podriadených organizáciách

V roku 2008 bola prijatá jedna petícia a to na Colnom riaditeľstve SR, vo veci zachovania pobočky colného úradu, ktorá bola  vyhodnotená ako neopodstatnená. V ostatných podriadených organizáciách rezortu MF SR neboli prijaté petície.


D.  Sťažnosti

D.1  Vybavovanie sťažností na MF SR

V roku 2008 bolo na Útvare vnútornej kontroly, oddelení sťažností MF SR  prijatých 60 sťažností. Z predchádzajúceho roku bola vybavovaná 1 sťažnosť, vybavenie 1 sťažnosti prešlo do roku 2009. Vybavených odstúpením iným orgánom verejnej správy bolo 38  sťažností, vybavených prešetrením bolo 22 sťažností. Vyhodnotených ako opodstatnené  boli 2 sťažnosti. 

Sťažnosti boli zamerané na:

- postup a nečinnosť pri vybavovaní podaní týkajúcich sa reštitučnej a majetkovoprávnej agendy MF SR
- vybavovanie podnetov na preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania,
- vybavovanie žiadosti o odpustenie správneho poplatku,
- postup pri vybavovaní sťažností zo strany generálneho riaditeľa DR SR a generálnej riaditeľky CR SR.


D.2  Vybavovanie sťažností v podriadených organizáciách

V roku 2008  bolo v podriadených organizáciách podaných 326 sťažností, z roku 2007 prešlo 27 sťažností,  do roku 2008 prešlo vybavenie  27 sťažností.

Vybavených odstúpením iným orgánom verejnej správy bolo 79  sťažností, odložením bolo  vybavených 20 sťažností a prešetrením bolo  vybavených 227 sťažností. Z prešetrovaných sťažností bolo 48 vyhodnotených ako opodstatnených. 

V daňovej správe boli sťažnosti zamerané najmä na:

- nesprávna aplikácia zákonov  pri vydávaní dokumentov,
- postup daňového úradu (ďalej len „DÚ“) vo veci nesprávneho poukázania zaplatenej 2 % dane z príjmov na príjemcov,
- nečinnosť DÚ pri vybavení podania,
- manipulácia zamestnancov DR SR a DÚ so spisovou dokumentáciou a neumožnenie nahliadnuť do spisu,
- postup DÚ pri vybavení podania,
- nesprávny postup DÚ po zrušení rozhodnutia v odvolacom konaní a vrátení veci na ďalšie konanie a rozhodnutie,
- postup DÚ pri vyrubení dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, vyrubení pokuty za oneskorené podanie daňového priznania, doručovanie písomností,
- postup riaditeľky DÚ a DR SR vo veci nedoručenia rozhodnutia o odvolaní splnomocnenému zástupcovi daňového subjektu,
- nečinnosť DÚ pri vybavovaní sťažností,
- postup DÚ  pri výkone daňovej kontroly a prístup riaditeľky DÚ voči sťažovateľke,
- nevrátenie originálnych dokladov, ktoré boli prílohou vysvetlenia k cestovným náhradám pri daňovej kontrole u daňového subjektu,
- konanie DR SR pri uplatnení náhrady výdavkov súvisiacich s dočasným preložením, konanie pracoviska DR SR vo veci žiadosti o vrátenie  poskytnutého preddavku a konanie DÚ pri uplatnení náhrady výdavkov súvisiacich s dočasným preložením,
- nečinnosť DR SR pri vybavovaní dopytu,
- nesprávne vybavenie sťažnosti zo strany DÚ,
- postup DÚ vo veci výkonu daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH  a postup pri vybavovaní odvolania,
- postup DÚ a DR SR vo veci žiadosti o vyplatenie úroku za oneskorené vyplatenie nadmerného odpočtu DPH,
- falšovanie a pozmeňovanie úradnej listiny – zápisnice o miestnom zisťovaní zamestnancami správcu dane,
- nesprávne posúdenie daňovej rezidencie daňového subjektu DÚ a stým spojená povinnosť podať daňové priznanie,
- oznámenie daňového subjektu o porušovaní zákonných práv na spravodlivé konkurenčné prostredie a ohrozovanie podnikateľskej činnosti iným daňovým subjektom nelegálnou činnosťou,
- nesprávny postup pri registrácii daňového subjektu pri DPH,
- neprofesionálny postup kontrolórky DÚ pri spisovaní zápisnice z ústneho pojednávania vo veci dožiadania,
- nesprávne uvedenie písmen v priezvisku zo strany zamestnanca  správcu dane,
- neprimerané správanie sa zamestnancov správcu dane pri registrácii daňového subjektu a neposkytnutie potrebných informácií,
- nečinnosť zamestnanca správcu dane vo veci nepostúpenia odvolania daňového subjektu nadriadenému orgánu.


V colnej správe boli sťažnosti zamerané najmä na:

Nesprávnu aplikáciu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia pri výkone štátnej služby colníkov:

- postup  správcu dane v daňovom konaní,
- postup  pri vydávaní rozhodnutia v odvolacom konaní,
- neoprávnené vyberanie správneho poplatku,
- strata cestovných dokladov,
- postup colného úradu vo veci  riešenia služobného úrazu,
- postup colného úradu pri podanej žiadosti o výsluhový dôchodok a nezaradenie na predchádzajúce miesto výkonu štátnej služby,
- nezaslanie odpovede na žiadosť o informáciu,
- nesprávne parkovanie služobným motorovým vozidlom v blízkosti prechodu pre chodcov,
- neoprávnený služobný zákrok voči  policajnému orgánu pri výkone služobného zákroku,
- nesprávny postup colníkov daňovej pobočky colného úradu po ukončení daňovej kontroly,
- nútenie zabezpečenia finančnej hotovosti na zaplatenie pokuty na mieste zo strany colníka,
- postup pobočky colného úradu pri výkone daňového dozoru.

Prieťahy a nedodržanie zákonných lehôt podľa všeobecne záväzných právnych predpisov :
 
- pri vydávaní rozhodnutí v daňovom a správnom konaní.

Na Správe finančnej kontroly Zvolen nebola v roku 2008 prijatá žiadna sťažnosť. V roku 2008 bola vybavovaná sťažnosť doručená dňa 31.12.2007 vo veci predaja obecného majetku  bez súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorá bola odstúpená inému orgánu verejnej správy.

Na Správe finančnej kontroly Bratislava boli v roku 2008 prijaté 3 sťažnosti  vo veci nespokojnosti s výsledkami  vykonanej kontrolnej činnosti a konaním zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava pri výkone kontroly.  Z uvedených prijatých sťažností boli 2  vyhodnotené ako opodstatnené.

Ani jedna sťažnosť nebola prijatá v DataCentre, na Správe finančnej kontroly Košice, v Štátnej pokladnici,  v Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení – Financie.

Kompletné informácie nájdete v priloženom súbore........

Príloha: