Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 03. 03. 2009

Referent: Ing. Viera Mezeiová / 5958 2436                                                                   Číslo: MF/011585/2009-72
                                                                                                                                       26. február 2009


     Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

     Podľa § 35 ods. 1písm. b) zákona o dani z príjmov sa pri výpočte zdaniteľnej mzdy za príslušný kalendárny mesiac zohľadňuje za ustanovených podmienok 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uvedenej   v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.
   
1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) v znení § 52g ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 01.03.2009 za rok 2009 suma 4 025, 70 eura.

2.  Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uvedenej v bode 1 tohto oznámenia vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto:

4025,70 : 12 = 335,475 eura, zaokrúhlene  335,47 eura.

3. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac január a február 2009 sa pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použije suma podľa bodu 2 oznámenia č. MF/030427/2008-72 zo dňa  25. novembra  2008, t. j. suma 286,27 eura.

5. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec až december 2009 sa pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použije suma podľa bodu 2 tohto oznámenia,     t. j. suma 335,47 eura.

3. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 tohto oznámenia predstavuje sumu 4 025,64 eura (335,47 x 12 = 4 025,64) a za mesiace január a  február 2009 bola uplatnená 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane v nižšej sume, na konci roka 2009 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1 tohto oznámenia, t. j. vo výške 4 025,70 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,06 eura za zdaňovacie obdobie) a rozdiel vzniknutý zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie roku 2009 s účinnosťou od 01.03.2009.

 

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej