Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

aktualizované dňa: 09. 03. 2009

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 24 36                                                 Číslo: MF/011952/2009-72
                                                                                                                             Dátum: 03.03.2009


     Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podľa § 39 odseku 10 cit. zákona, vydáva vzor tlačiva


„Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok.“


     Vzor tlačiva, ktoré je prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na internetovom sídle:  www.finance.gov.sk.

 

 

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

Príloha: