Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v súvislosti s výpočtom poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 09. 03. 2009

    
  Referent: Svetlana Faiglová, tel.: 02 59582435                                                             Číslo: MF/012020/2009-721

 

     Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v súvislosti s výpočtom poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

    
    Na účely platenia preddavkov na daň v súlade s § 34 zákona o dani z príjmov v preddavkovom období  začínajúcom v roku 2009 a končiacom v roku 2010, sa pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v sume 4 025,70 eur, ktorá je platná v zdaňovacom období roka 2009 podľa § 52g ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 60/2009 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. marca 2009 mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. 

   Na základe uvedeného sa nepoužije nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v sume 3 435,27 eur, ako sa uvádza v „Poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  typu B“  za rok 2008 v časti „Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby platené do 31. marca 2009 a od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 za predpokladu, že lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2008 nebola predĺžená podľa § 49 zákona“ v príklade č. 2 - preddavky platené po lehote na podanie daňového priznania za rok 2008 v preddavkovom období začínajúcom 1. apríla  2009.

 

 


Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej