Späť Verzia pre tlač

Usmernenie MF SR na postup pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ....

aktualizované dňa: 08. 04. 2009

Usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky na postup pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 60/2009  Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)   a  z daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov do sústavy podvojného účtovníctva

 


Referenti: Svetlana Faiglová, tel.: 02/59582435                                                                   Číslo: MF/011087/2009-721
                 Ing. Mária Murínová, tel.: 02/59582437
                 Ing. Eduard Vajda, tel.: 02/59582435

 

     Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vyčíslení základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov vydáva v súlade s § 51a ods. 2 zákona o dani z príjmov podľa § 103 ods. 8 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov toto usmernenie:

     Toto usmernenie rieši postup pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva1) na daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov (ďalej len „daňová evidencia“) a z daňovej evidencie do sústavy podvojného účtovníctva.1) 


§ 1

Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva1) na daňovú evidenciu

     (1) Ak daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť [§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani    z príjmov] bezprostredne po zdaňovacom období, v ktorom účtoval v sústave podvojného účtovníctva1) sa rozhodne viesť daňovú evidenciu, za zdaňovacie obdobie, v ktorom  začne viesť daňovú evidenciu

a) zníži základ dane o zostatky zistené v podvojnom účtovníctve, a to o
1. cenu nespotrebovaných zásob, cenu nespotrebovaných cenín a cenu krátkodobého finančného majetku,
2. náklady budúcich období, ktoré sa zahrnujú do základu dane,
3. príjmy budúcich období, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté do základu dane,
4. hodnotu neuhradených pohľadávok, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté do základu dane,
5. platené preddavky vzťahujúce sa k plneniam zahrnovaným do základu dane,
6. kurzové rozdiely (nákladové), ktoré neboli zahrnované do základu dane z dôvodu doručenia oznámenia správcovi dane o nezahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane,
7. sumu záväzkov zahrnutých do základu dane podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov.


b) zvýši základ dane o zostatky zistené v podvojnom účtovníctve, a to o
1. výdavky budúcich období, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté do základu dane,
2. výnosy budúcich období, ktoré sa zahrnujú do základu dane,
3. hodnotu neuhradených záväzkov, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté do základu dane,
4. prijaté preddavky vzťahujúce sa k plneniam zahrnovaným do základu dane,
5. kurzové rozdiely (výnosové), ak neboli zahrnované do základu dane z dôvodu doručenia oznámenia správcovi dane o nezahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane,
6. zostatok rezerv, ktoré boli  zahrnované do základu dane,
7. zostatok opravných položiek, ktoré v čase tvorby boli uznaným daňovým výdavkom s výnimkou opravnej položky k nadobudnutému majetku.

     (2)   Úprava základu dane podľa odseku 1 sa vykoná zo stavu jednotlivých položiek zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa začne viesť daňová evidencia.


§  2

Prechod z daňovej evidencie  do sústavy podvojného účtovníctva1) 

       (1)  K prvému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník začal účtovať v sústave podvojného účtovníctva a ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom daňovník viedol daňovú evidenciu, sa vykoná inventúra podľa osobitného predpisu2) a vyčíslia sa súhrnné stavy majetku a záväzkov, ktoré  budú tvoriť začiatočné stavy jednotlivých účtov hlavnej knihy podľa osobitného predpisu.3)
 
       (2)  Ak daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť [§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov] bezprostredne po zdaňovacom období, v ktorom viedol daňovú evidenciu, sa rozhodne účtovať v sústave podvojného účtovníctva,1) za zdaňovacie obdobie, v ktorom začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva1)
 
a) zníži základ dane o
1. neuhradené záväzky, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19,
2. prijaté preddavky, ak prijatie preddavku bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnovaný do základu dane,
3. prijatú dotáciu, ak prijatie dotácie bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnovaný do základu dane a súvisiace výdavky neboli zahrnuté do základu dane,
                 
b) zvýši základ dane o
1. neuhradené pohľadávky, ktoré sa v sústave podvojného účtovníctva pri ich vzniku účtujú na účet výnosov,
2. poskytnuté preddavky, ak poskytnutie preddavku bolo uznané na daňové účely ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
3. cenu nespotrebovaných zásob.


           

      (3)   Úprava základu dane podľa odseku 2 sa vykoná zo stavu jednotlivých položiek zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.1)

 

§ 3

          Toto usmernenie sa použije po prvýkrát  za celé zdaňovacie obdobie roka 2009.

 

 


Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ 
sekcie daňovej a colnej

 

____________________________________________________

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)   § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
3) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002  č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.