Späť Verzia pre tlač

Usmernenie MF SR na postup pri prechode z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.....

aktualizované dňa: 08. 04. 2009

Usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky  na postup pri prechode z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej len "zákon o dani z príjmov") na daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  o dani z príjmov   a  z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov na evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov  

 

Referenti: Svetlana Faiglová, tel.: 02/59582435                                                                          Číslo: MF/011092/2009-72
                 Ing. Eduard Vajda, tel. 02/59582435
                 Ing. Mária Murínová, tel. 02/59582437

 

     Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vyčíslení základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov vydáva v súlade s § 51a ods. 1 zákona o dani z príjmov podľa § 103 ods. 8 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov  toto usmernenie:

     Daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť [§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov], ktorý sa rozhodne  bezprostredne po zdaňovacom období, v ktorom viedol

1. evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov (ďalej len "daňová evidencia"), neupravuje základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a výšku pohľadávok v zdaňovacom období, v ktorom začne viesť daňovú evidenciu. Pri prechode z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov na daňovú evidenciu, sa konečný  zostatok
         
  1a. zásob zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol evidenciu zásob podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, uvedie ako začiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov,
  1b. pohľadávok zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, prevedie ako začiatočný stav pohľadávok v daňovej evidencii v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období.
    
2. daňovú evidenciu, viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, neupravuje základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, výšku záväzkov a výšku pohľadávok v zdaňovacom období, v ktorom  začne viesť evidenciu podľa  § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.  Pri prechode z daňovej evidencie na evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, sa konečný  zostatok
         
  2a. zásob zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol daňovú evidenciu zásob podľa § 6 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov, uvedie ako začiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v evidencii podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov,
  2b. pohľadávok zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov, prevedie ako začiatočný stav pohľadávok v evidencii podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období.

3. Toto usmernenie sa použije po prvýkrát za celé zdaňovacie obdobie roka 2009.

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej