Späť Verzia pre tlač

Daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2008

aktualizované dňa: 09. 12. 2009

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel

 Číslo : MF/019260/2008-72

Referent : JUDr. Krkanová, tel. : 02/5958 3465                                 
                 Ing. Fülöpová, tel. 02/5958 3466

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje :

§ 1

Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel1) je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Vzor daňového priznania podľa § 1 sa použije prvýkrát od 1. januára 2009 za zdaňovacie obdobie roku 2008.

(2) Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel vydaný opatrením č. MF/012129/2004-72 z 30. novembra 2004 sa použije pri podávaní daňového priznania, ak daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikla v období od 1. januára  2005 do 31. decembra 2007.

(3) Pri podávaní daňového priznania k cestnej dani vyberanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, ak daňová povinnosť k cestnej dani vznikla do 31. decembra 2004, sa použijú doterajšie predpisy.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  30. novembra 2004 č. MF/012129/2004-72, ktorým sa vydáva vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (oznámenie č. 713 /2004 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 


Ján Počiatek
minister financií Slovenskej republiky

 

 

––––––––––––––––––––––
1) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Príloha: