Späť Verzia pre tlač

Smer je jasný: konsolidovať

aktualizované dňa: 16. 02. 2010

Minulý týždeň uzrel svetlo sveta nový Program stability Slovenska, ktorý hovorí o tom, čo chce Slovensko v oblasti fiškálnej politiky robiť v najbližších rokoch. Tento tohtoročný dokument je významný z dvoch pohľadov.

Jednak veľmi zreteľne načrtáva konsolidačný plán verejných financií, ktorý je ambicióznejší, ako od nás chce Európska komisia. S konsolidáciou totiž začíname už v tomto roku, a nie o rok neskôr, ako bolo odporúčanie EK. Toto rozhodnutie nie je ovplyvnené tým, že sa chceme pretekať, ale tým, že z hľadiska tvorby podmienok makroekonomickej stability je pre Slovensko dobré stláčať deficit verejných financií skôr, pretože zdravé verejné financie sú neodmysliteľnou súčasťou zdravého ekonomického vývoja krajiny, a tým prílevu podnikania, nielen zo zahraničia, ale aj od domácich podnikateľov.

Zaujímavosťou aktuálneho Programu stability Slovenska sú aj jasné predstavy, ako riadiť verejné financie ešte lepšie. Môžeme to nazvať súhrnným pojmom "fiškálne pravidlá". Téma, ktorá nie je na Ministerstve financií SR nová, navyše zlepšovať pravidlá riadenia verejných financií patrí medzi tie príbehy, ktoré sa nikdy nekončia.

Isté opatrenia sa už podarilo implementovať do slovenského právneho poriadku a aj do praktického života, ako napríklad tzv. zlaté bilančné pravidlo pre územné samosprávy tak, aby bežné výdavky boli kryté z bežných príjmov. Pozornosť je venovaná aj oblasti skvalitnenia systému efektívnosti verejných výdavkov, napríklad zaužívaním metodiky hodnotenia programov ministerstiev alebo zavedením programového rozpočtovania na úrovni územných samospráv. K finále sa blíži aj proces zjednocovania účtovníctva verejnej správy na akruálnej báze.

Program stability pokračuje v skvalitňovaní verejných financií, a to tým, že výdavkové stropy a horné ohraničenie verejného dlhu budú dôležitým atribútom rozpočtovania a fiškálnej politiky. Rovnako tak chceme v súlade s týmto dokumentom pokračovať v zlepšovaní informačnej základne príjmov a výdavkov verejnej správy a čo je tiež nezanedbateľné, robiť praktické kroky v zefektívnení verejnej správy. Je to nielen otázka reorganizácie ústrednej štátnej správy tak, aby bola lacnejšia a efektívnejšia, a teda kvalitnejšia. Je to aj oblasť centralizácie verejného obstarávania s výrazným zapojením informatizácie do tohto procesu, ako aj centralizácia správy majetku štátu či priestorové usporiadanie štátnych orgánov.

Isteže, tieto opatrenia nie sú behom na krátke trate, avšak sú to potrebné kroky k efektívnejším a zdravším verejným financiám.

František Palko
štátny tajomník Ministerstva financií SR