Späť Verzia pre tlač

Opatrenie Ministerstva financií SR z 18. novembra 2010 č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

aktualizované dňa: 26. 11. 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2010, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2010.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 2009 č. MF/23282/2009-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 539/2009 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

 

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

Príloha: