Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o používaní ostatných určených vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

aktualizované dňa: 16. 12. 2010

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 24 36                                                 Číslo: MF/27400/2010-7
                                                                                                                             Dátum: 29.11.2010


Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10 zákona určuje pod č. MF/27400/2010-7 nový vzor tlačiva:

„Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň, zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)“.

II.

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 sa použijú rovnaké vzory tlačív, ako boli určené Ministerstvom financií  Slovenskej republiky za zdaňovacie obdobie roku 2009:

„Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)“.

„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.

III.

Na zdaňovacie obdobie roku 2011 sa použije rovnaký vzor tlačiva, ako bol určený Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod č. MF/008085/2010-72 na zdaňovacie obdobie roku 2010:

 „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok“.

Nový vzor tlačiva uvedený v I. bode a vzory tlačív uvedené v II. a III. bode sú prílohou tohto oznámenia.  Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.


Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

Príloha: