Späť Verzia pre tlač

LACNEJŠIE HYPOTÉKY

aktualizované dňa: 05. 10. 2011

1. Mladé rodiny
- možnosť odložiť splácanie istiny hypotekárneho úveru pre mladých alebo znížiť výšku anuitnej splátky až na polovicu a to po dobu 24 mesiacov po narodení dieťaťa – pomoc mladým rodinám dočasne si znížiť náklady na splácanie hypotéky pri narodení dieťaťa,
- spoločný príjem manželov pri hypotékach pre mladých nesmie presahovať 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve – zjemnenie podmienky na výšku príjmu žiadateľov (do 1. 4. 2011 musel podmienku 1,3 násobku priemernej  mesačnej mzdy v NH dodržať každý z manželov zvlášť),
                                  
2.Lacnejšia hypotéka
- povinnosť banky oznámiť 2 mesiace pred refixáciou úrokovej sadzby novú výšku úrokov – aby mal klient čas vybaviť si refinancovanie úveru;
- zmena účelu poskytovania hypoték – aj na prefinancovanie staršej hypotéky (doteraz nebolo možné);
- za vypovedanie hypotéky pri refixácii sadzby banka nesmie vyžadovať poplatok;
- zmeny sa však týkali len hypoték poskytnutých po 1. apríli 2011.

3. Nové zmeny – účinnosť 1.1.2012 (v poslednej schválenej novele zákona o bankách)
- Zmeny sa budú týkať nielen hypotekárnych úverov, ale aj iných úverov zaručených nehnuteľnosťou určených na obstaranie alebo rekonštrukciu bývania. (nie „amerických“ hypoték, spotrebiteľských a stavebných úverov)
- Banka bude musieť oznamovať úrokovú sadzbu pri poskytnutí úveru aj pri refixácii sadzby v štruktúre
základná úroková sadzby banky (zverejňuje sa na web stránke banky) + hrubá marža klienta (vyjadruje maržu banky a rizikovú prirážku klienta);
- Pri refixácii sa musí úroková sadzba oznámiť minimálne 2 mesiace vopred a v požadovanej štruktúre;
- Klient pri refixácii transparentne uvidí, či sa mu mení sadzba z dôvodu pohybu trhových sadzieb, alebo či si banka na jeho konkrétnom úvere znižila/zvýšila maržu;
- Zmeny sa budú týkať aj úverov poskytnutých v minulosti, ak ich refixácia bude po 1. 1. 2012;

4. Staré hypotéky
- Umožní sa aj pri „starých hypotékach“ poskytnutých pred 1.7.2003 pri ich refixácii v budúcnosti prechod do inej banky bez poplatku a bez straty nároku na štátny príspevok. Podmienkou bude, že sa zníži úroková sadzba a nepredĺži sa lehota do splatnosti hypotéky.
- Ak je nová úroková sadzba po refixácii nižšia ako doterajší štátny príspevok, po refixácii sa poskytne štátny príspevok najviac do výšky úrokovej sadzby.
- Očakávame, že sa tým vytvorí konkurenčné prostredie a banky sa „pobijú“ o klientov pri vysoko lukratívnych „starých hypotékach“ so štátnym príspevkom.
- Efektom bude zlacnenie hypoték, aj poskytnutých v minulosti, ako aj zníženie nárokov na čerpanie štátneho príspevku.

5. Zmeny v reklame bankových obchodov – účinnosť od 1. 1. 2012
(v schválenej novele zákona o bankách z minulého týždňa sa operatívne reaguje aj na zavádzajúcu reklamu bankových domov v oblasti reklamy, keď banky ponúkajú úrokové sadzby na vklady na iné termínované obdobia ako je 1 rok).
- banky budú musieť v reklame uvádzať ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu obchodu (tak u vkladových produktoch ako aj pri úverových) – snaha vyhnúť sa zavádzajúcej reklame