Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 14. 12. 2011

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 75

Číslo: MF/028670/2011-72
Dátum: 06.12.2011

   Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivo:

 1.  „Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“)“.

   Použitie vzoru tlačiva vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/028374/2010-721 zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, sa akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

II.

   Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivá:

 1.   „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok)“.  (2011)

 Potvrdenie o príjmoch, ktoré zamestnávateľ vydal zamestnancovi v lehote do nadobudnutia účinnosti tohto oznámenia a v ktorom nebolo v osobitnom riadku uvedené poistné na sociálne poistenie (zabezpečenie), sa za zdaňovacie obdobie roku 2011 akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

 2.  „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok)“.  (2012)

 III.

   Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať za zdaňovacie obdobie roku 2011 rovnaký vzor tlačiva v súvislosti s poukazovaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako bol odporúčaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky oznámením  č. MF/028277/2009-72 (pdf.), pričom je možné použiť aj odporúčané tlačivo v editovateľnej forme (aplikácia Microsoft Word):

 1.  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“.

 IV.

 1. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzore tlačív, ktoré sú prílohou tohto oznámenia. Tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane uvedené v bode II. musí povinne obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona.

 2. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.  

   

   Ing. Adrián Belánik, v. r.
   generálny riaditeľ
  sekcie daňovej a colnej

Príloha: