Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

aktualizované dňa: 19. 12. 2011

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzorov tlačív  podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 75                                                                         Číslo MF/029092/2011-72
                                                                                                                                                     Dátum: 06.12.2011


     Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

     Za zdaňovacie obdobie roku 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje rovnaký vzor tlačiva, aký bol určený oznámením č. MF/27400/2010-7 za zdaňovacie obdobie roku  2010:

1.    „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)“.

Ak sa hlásenie podáva elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, sa nevyžaduje.

II.

     Za zdaňovacie obdobie roku 2011 Ministerstvo financií  Slovenskej republiky určuje nové vzory tlačív:

1.   „Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)“.

2.     „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“.

2.    „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.

III.

     Vzor tlačiva uvedený v  I. bode a nové vzory tlačív uvedené v II. bode sú prílohou tohto oznámenia.  Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

 

 


                                                                                                                            Ing. Adrián Belánik, v. r.
                                                                                                                                generálny riaditeľ
                                                                                                                            sekcie daňovej a colnej

Príloha: