Späť Verzia pre tlač

Štát hospodáril v minulom roku lepšie než si predsavzal

02. 01. 2014

Koniec roka 2013 sa niesol v znamení pokračujúcich pozitívnych správ. Vďaka nižším výdavkom a vyšším príjmom sa podarilo znížiť rozpočtovaný deficit o viac 1 mld. eur. Ide o najnižší hotovostný schodok za posledných 5 rokov.
 
Deficit štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 2,02 mld. eur. Pôvodne rozpočtovaný schodok bol na úrovni 3,08 mld. eur.
 
Ešte pozitívnejšie možno hodnotiť dosiahnutý schodok pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Pri medziročnom porovnaní je to zlepšenie o viac ako 1,78 mld. eur, teda približne o polovicu schodku z roku 2012.
 
Príjmy štátneho rozpočtu pri medziročnom porovnaní boli vyššie o 966 mil. eur. Na pozitívnom výsledku sa podpísal zlepšený výber daní, ktorý sa oproti roku 2012 zvýšil o viac ako 670 mil. eur. Môžeme teda konštatovať, že boj proti daňovým únikom a práca finančnej správy prinášajú viditeľné výsledky. Iba na DPH sa v minulom roku vyzbieralo o 428 mil. eur viac ako rok predtým. K zvýšeniu došlo aj v oblasti nedaňových príjmov a to o 233 mil. eur.
 
Na znížení deficitu sa podpísali aj úspory na strane výdavkov štátu. „Jednotlivé ministerstvá, resp. kapitoly štátneho rozpočtu minuli o 192 mil. eur menej, ako mali rozpočtované. Aj vďaka dôvere trhov v politiku súčasnej vlády sa podarilo emitovať dlhopisy za historicky najvýhodnejších podmienok, čo vyústilo do nižších nákladov na obsluhu štátneho dlhu o 161 mil. eur,” povedal minister financií Peter Kažimír. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 821 mil. eur.
 
Aktívne riadenie dlhu a likvidity spolu s nižším hotovostným deficitom prispeli k zníženiu dlhu v porovnaní s prvým polrokom roka 2013. Podľa odhadu MF SR bude hrubý verejný dlh nižší ako 55 % HDP. A to pri udržaní hotovostnej rezervy na približne rovnakej úrovni ako tomu bolo na konci roka 2012 a pri päťkrát vyššej rezerve ako v roku 2011.

Pokiaľ pri hotovostnom schodku štátneho rozpočtu môžeme hovoriť o definitívnych číslach, v prípade deficitu verejných financií a dlhu musíme počkať na výsledok hospodárenia samospráv a na oficiálne výkazy za jednotlivé subjekty verejnej správy.
 
Na základe aktuálneho odhadu Ministerstva financií SR bude deficit verejných financií Slovenskej republiky v roku 2013 v metodike ESA 95 pod úrovňou 3 % HDP. Definitívne dáta výšky deficitu budú zverejnené podľa štandardného postupu až po oficiálnej notifikácii výsledkov za rok 2013 zo strany Eurostatu.
 
Vláda tak počas celého roka aktívne riadila vývoj rozpočtového hospodárenia a venovala maximálne úsilie na dosiahnutie stanoveného fiškálneho cieľa.

Bilancia štátneho rozpočtu

(v tis. eur) Skutočnosť

2012
Schválený
rozpočet
2013
Predbežná
skutočnosť
2013
% plnenia ŠR v roku 2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 11 830 036 13 916 196 12 796 444 92,0% 108,2%
Daňové príjmy 8 463 625 8 912 036 9 134 501 102,5% 107,9%
EÚ príjmy 2 127 345 3 563 657 2 174 997 61,0% 102,2%
Dividendy 569 508 530 306 189 159 35,7% 33,2%
  z toho:  štátny rozpočet 63 644 89 135 36 892 41,4% 58,0%
  FNM SR 505 864 441 171 152 267 34,5% 30,1%
Ostatné príjmy 669 558 910 197 1 297 787 142,6% 193,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 640 711 17 001 505 14 819 702 87,2% 94,8%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 248 537 1 326 366 1 165 692 87,9% 93,4%
EÚ výdavky 2 017 556 3 563 657 2 038 660 57,2% 101,0%
Spolufinancovanie 417 311 639 007 379 594 59,4% 91,0%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 620 761 729 369 732 963 100,5% 118,1%
Transfer Sociálnej poisťovni  1 408 333 721 565 673 544 93,3% 47,8%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 9 928 213 10 021 541 9 829 249 98,1% 99,0%
Schodok štátneho rozpočtu -3 810 675 -3 085 309 -2 023 258 65,6% 53,1%