Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 13. 10. 2016

Dňa 13.10.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 9 mesiacov. Aktualizované boli aj vysvetlivky k zoznamu. Za rok 2016 budú štátne podniky (š.p.), Exportno-importná banka a tri štátne fondy súčasťou konsolidovaného celku príslušných kapitol ŠR, ktoré plnia úlohu ich zakladateľa. Tieto subjekty budú vykazovať v rámci kapitoly, ako aj v rámci ústrednej správy všetky vzájomné vzťahy. Rovnako aj ostatné organizácie ústrednej správy voči nim.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v súbore).

 

Príloha: