Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia pre subjekty územnej samosprávy

aktualizované dňa: 04. 02. 2016

Dňa 4.2.2016 bolo zverejnené metodické usmernenie k vykazovaniu vzťahov so spriaznenými osobami v textovej časti individuálnej účtovnej závierky, podľa článku VIII. poznámok.

Dňa 15.12.2015 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania prostriedkov prijatých z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM). Podľa tohto usmernenia sa postupuje od 1.1.2016 v prípade nezúčtovaných prostriedkov EHP a NFM k 31.12.2015.

Dňa 23.7.2015 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach.

Dňa 14.7.2015 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania zrážkovej dani z prijatých peňažných plnení u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Dňa 15.12.2014 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovným prípadom k 31.12.2014, ktoré vyplývajú z jednotného usmerňovania zo strany MFSR ako aj z prijatých legislatívnych zmien.

Dňa 28.10.2014 bolo zverejnené metodické usmernenie k ukladaniu dokumentov za obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie do Registra účtovných závierok prostredníctvom systému RIS.SAM.

Dňa 28.7.2014 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania združených prostriedkov obcí.

Dňa 28.7.2014 bolo zverejnené metodické usmernenie k obsahu výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy pre obce, vyššie územné celky a kapitoly štátneho rozpočtu.

Príloha: