Späť Verzia pre tlač

Financovanie rozpočtu EÚ

aktualizované dňa: 01. 08. 2016

Rozpočet EÚ je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami. Vlastné zdroje EÚ možno charakterizovať ako príjmy pridelené EÚ s cieľom financovania svojho rozpočtu a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov. Ostatné príjmy (napr. pokuty súvisiace s ochranou hospodárskej súťaže,  dane a iné zrážky z platov zamestnancov inštitúcií EÚ, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy EÚ a pod.) zabezpečujú len pomerne malý  podiel financovania európskeho rozpočtu.

Pri schvaľovaní ročného rozpočtu EÚ Radou EÚ a Európskym parlamentom sa v záujme zachovania princípu „vyrovnanosti rozpočtu“ celkové príjmy vždy rovnajú celkovým výdavkom. Celková suma potrebná na financovanie rozpočtu EÚ je automaticky daná úrovňou celkových výdavkov zníženou o iné príjmy. Celková suma vlastných zdrojov v žiadnom rozpočtovom roku nemôže prevýšiť presne stanovený strop (1,23 % HND EÚ pre obdobie rokov 2014-2020, resp.  1,24 % HND EÚ pre obdobie 2007-2013).

V súčasnosti systém vlastných zdrojov EÚ pozostáva z:

  • tradičných vlastných zdrojov (TVZ), ktoré predstavujú clá a odvody v sektore cukru. Clá vyplývajú z použitia colnej legislatívy EÚ a Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre dovoz z tretích krajín. Odvody v sektore cukru sú uložené výrobcom v odvetví cukru a slúžia na pokrytie výdavkov EÚ v tomto odvetví;
  • zdroja založeného na DPH, ktorý je odvodený z aplikácie jednotnej sadzby platnej pre všetky členské štáty na odhady harmonizovaných základov DPH určené podľa pravidiel EÚ. Harmonizovaný základ DPH sa vypočítava v súlade s ustanoveniami smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o definitívnych jednotných dohodách pre vyberanie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty. Princípom tohto výpočtu je nasimulovať situáciu, ako keby všetky členské štáty uplatňovali plne harmonizovaný systém DPH.
  • zdroja založeného na HND, ktorý sa vypočítava použitím jednotnej sadzby na HND členského štátu. Táto sadzba je fixná počas rozpočtovej procedúry. Zdroj založený na HND je variabilný zdroj, ktorý sa používa na zabezpečenie príjmu potrebného na pokrytie výdavkov, keď všetky ostatné zdroje financovania ES nepostačujú na pokrytie výdavkov rozpočtu EÚ. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu EÚ.

Súčasťou systému vlastných zdrojov EÚ je aj špecifický korekčný mechanizmus pre niekoľko členských štátov.

Systém financovania VFR 2014 - 2020
V rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci 2014 – 2020 bol dohodnutý aj systém vlastných zdrojov. Ten však nadobudne platnosť až po jeho formálnom odsúhlasení národnými parlamentmi všetkých členských štátov. V súčasnosti je možné predpokladať, že sa tak stane ešte v roku 2016. Keďže účinnosť týchto právnych aktov bude retroaktívna od 1.1.2014, Európska komisia následne spätne prepočíta výšku uhradených odvodov všetkých členských štátov EÚ. 

Systém financovania VFR 2007 – 2013
Vlastné zdroje EÚ sú stanovené, vyberané, platené a kontrolované v zmysle platných predpisov systému vlastných zdrojov. V súčasnosti je systém vlastných zdrojov ES založený na rozhodnutí Rady 2007/436/ES/Euratom a jeho implementačnom nariadení - nariadenie Rady (ES, Euratom) 2000/1150/ES, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 105/2009.

Finančné riadenie vlastných zdrojov EÚ v podmienkach SR

Systém vlastných zdrojov bol vytvorený v SR ešte pred vstupom do EÚ a je plne funkčný od 1.5.2004. Predpokladmi pre zabezpečenie odvodov vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ v správnej výške a v stanovených termínoch v súlade s predpismi o vlastných zdrojoch sú správne výpočty výšky odvodov, zabezpečenie výberu jednotlivých vlastných zdrojov a efektívna kontrola.

Aktuálne platný Systém finančného riadenia vlastných zdrojov EÚ bol schválený uznesením vlády č. 594 z 2.septembra 2009. Tento dokument stanovuje zodpovednosť jednotlivých subjektov SR a činnosti, ktoré zabezpečujú finančné a informačné toky, účtovníctvo, kontrolu a výkazníctvo pri realizácii odvodov vlastných zdrojov SR do rozpočtu EÚ.