Späť Verzia pre tlač

Investičný plán pre Európu

aktualizované dňa: 12. 10. 2015

Investičný plán pre Európu

Jednou z hlavných priorít nového predsedu Európskej komisie J.-C. Junckera je podpora investícií a naštartovanie hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.  Európska komisia zverejnila svoj návrh invetičného plánu pre Európu začiatkom novembra 2014. Kľúčovým prvkom tohto plánu (tzv. „Junckerov balík“)  bude Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý by mal byť vybudovaný v prvej polovici roka 2015. EK a EIB očakávajú od tohto nástroja mobilizáciu dodatočných investícií na úrovni približne 315 mld. EUR, ktoré by mali byť v rokoch 2015 až 2017 investované do strategickej infraštruktúry (energetika, doprava), inovácií, vzdelávania a podpory malých a stredných podnikov (SME).

EÚ a EIB by sa mali na fonde podieľať vo forme garancií na pokrytie rizík investičných projektov v celkovej výške 21 mld. EUR (v tom 16 mld. EUR vo forme prostriedkov a záruk z rozpočtu EÚ, vrátane Connecting Europe Facility a programu Horizon 2020 a 5 mld. EUR vo forme záruk EIB).

Základným a pomerne ambicióznym predpokladom tohto investičného nástroja je, že „každé euro z verejných zdrojov má potenciál mobilizovať 15 EUR súkromných investícií“ (J. C. Juncker). Predseda EK zdôraznil, že tento nástroj pre financovanie strategický investícií je potrebné vnímať v celkovom kontexte spolu s ďalšími dvoma piliermi ekonomickej stratégie Európskej komisie - štrukturálnymi reformami a posilňovaním fiškálnej kredibility.

 
Pre záujemcov o financovanie projektov s využitím produktov skupiny EIB a/alebo EFSI sú určené nasledovné dokumenty:

Príloha: