Späť Verzia pre tlač

Dlh ústrednej správy Slovenskej republiky

Názov položky 1.
Q 4 2008
k 31.12.2008
2.
Q 1 2009
k 31.03.2009
Index
(2./1.)
3.
Q 2 2009
k 30.06.2009
Index
(3./1.)
1. Dlh ústrednej vlády spolu (maastricht) - štvrťroč. údaje 1 109 330 0,000 2 087 0,000
domáci dlh - štvrťročné údaje 1 377 2 180 0,000 128 0,000
- bankový - štvrťročné údaje 1 395 2 210 0,000 114 0,000
- nebankový - štvrťročné údaje -17 -30 0,000 14 0,000
zahraničný dlh - štvrťročné údaje -269 -1 850 0,000 1 959 0,000
2. Dlh so splatnosťou do jedného roka - štvrťročné údaje 724 559 0,000 323 0,000
3. Dlh so splatnosťou nad 1 rok - štvrťročné údaje 385 -230 0,000 1 764 0,000
4. Záruky poskytnuté vládou - štvrťročné údaje -8 0 0,000 -4 0,000
1. Dlh ústrednej vlády spolu (maastricht) - kumulatívne údaje 17 758 18 088 1,019 20 175 1,136
domáci dlh - kumulatívne údaje 10 551 12 731 1,207 12 859 1,219
- bankový - kumulatívne údaje 10 443 12 653 1,212 12 767 1,222
- nebankový - kumulatívne údaje 108 78 0,722 92 0,852
zahraničný dlh - kumulatívne údaje 7 207 5 357 0,743 7 316 1,015
2. Dlh so splatnosťou do 1 roka - kumulatívne údaje 849 1 408 1,659 1 731 2,040
3. Dlh so splatnosťou nad 1 rok - kumulatívne údaje 16 910 16 680 0,986 18 444 1,091
4. Záruky poskytnuté vládou - kumulatívne údaje 55 55 1,008 51 0,935
Názov položky 4.
Q 3 2009
k 30.09.2009
Index
(4./1.)
5.
Q 4 2009
k 31.12.2009
Index
(5./1.)
1. Dlh ústrednej vlády spolu (maastricht) - štvrťroč. údaje 1 125 0,000 62 0,000
domáci dlh - štvrťročné údaje 875 0,000 -140 0,000
- bankový - štvrťročné údaje 883 0,000 -139 0,000
- nebankový - štvrťročné údaje -8 0,000 -1 0,000
zahraničný dlh - štvrťročné údaje 250 0,000 202 0,000
2. Dlh so splatnosťou do jedného roka - štvrťročné údaje 101 0,000 -808 0,000
3. Dlh so splatnosťou nad 1 rok - štvrťročné údaje 1 024 0,000 870 0,000
4. Záruky poskytnuté vládou - štvrťročné údaje 0 0,000 -2 0,000
1. Dlh ústrednej vlády spolu (maastricht) - kumulatívne údaje 21 300 1,199 21 362 1,203
domáci dlh - kumulatívne údaje 13 734 1,302 13 594 1,288
- bankový - kumulatívne údaje 13 650 1,307 13 511 1,294
- nebankový - kumulatívne údaje 84 0,778 83 0,768
zahraničný dlh - kumulatívne údaje 7 566 1,050 7 768 1,078
2. Dlh so splatnosťou do 1 roka - kumulatívne údaje 1 832 2,159 1 024 1,207
3. Dlh so splatnosťou nad 1 rok - kumulatívne údaje 19 468 1,151 20 338 1,203
4. Záruky poskytnuté vládou - kumulatívne údaje 51 0,935 49 0,898

1. Údaje o dlhu ústrednej vlády sú od roku 2009 publikované v mil. EUR.

 

2. Metaúdaje o dlhu ústrednej vlády možno nájsť na adrese www.statistics.sk.

 

3. Dlh ústrednej vlády zahŕňa konsolidovaný štátny dlh, ktorý vznikol z emisií štátnych dlhopisov a prijatých úverov, vklady na účtoch dobrovoľných klientov Štátnej pokladnice, vklady štátnych príspevkových organizácií zaradených do sektora nefinančných korporácií a prevzatý dlh z rizikových štátnych záruk, ktoré poskytla v minulých rokoch ústredná vláda na bankové úvery.

 

4. Údaje o dlhu ústrednej vlády boli revidované. Boli začlené údaje o vkladoch na účtoch dobrovoľných klientov Štátnej pokladnice a vklady štátnych príspevkových organizácií zahrnutých v sektore nefinančných korporácií.