Späť Verzia pre tlač

Ukončenie auditu konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu za rok 2015

16. 12. 2016

Dňa 5. decembra 2016 sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie auditu konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu za rok 2015. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia audítorskej spoločnosti Deloitte Audit, s.r.o., zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky a zodpovední pracovníci vyše dvadsiatich kapitol štátneho rozpočtu.

Audítorská spoločnosť vykonala v poradí už šiesty audit konsolidovaných účtovných závierok a výročných správ, ktoré sú kapitoly štátneho rozpočtu povinné zostavovať na základe zákona o účtovníctve. Z 31 kapitol za rok 2015 malo túto povinnosť 20. Auditovaná je aj konsolidovaná účtovná závierka celej ústrednej správy, čo predstavuje konsolidovaný celok s 891 organizáciami. Vedenie jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu tak každoročne získava informácie o stave účtovníctva a výkazníctva svojej kapitoly, a to na základe nezávislého auditu vykonaného podľa medzinárodných audítorských štandardov, ako tomu býva v prípade súkromných spoločností.

Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok, výročných správ a ich následný audit je súčasťou predchádzajúcej reformy účtovníctva a výkazníctva vo verejnej správe, ktorú uviedlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky do života v roku 2008. Prvé konsolidované účtovné závierky a výročné správy kapitol štátneho rozpočtu boli zostavené za rok 2009. Odvtedy sa viaceré kapitoly môžu pochváliť každoročným znižovaním počtu audítorských zistení, ktoré upozorňujú na určité problémy alebo nedostatky najmä vo vedení účtovníctva, účtovnej evidencie, správy majetku štátu, dodržiavania akruálneho princípu zaznamenávania transakcií, inventarizácie a podobne.
Ústredná správa dokázala za minulé roky zlepšiť dodržiavanie akruálneho princípu účtovania (vecná a časová správnosť vykazovania transakcií), zaviesť výpočet rezerv na zamestnanecké požitky zamestnancov, správne vykazovanie nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ďalšie. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v tomto procese plní úlohu správcu nadrezortného Centrálneho konsolidačného systému, organizátora procesu spracovania konsolidovaných účtovných závierok a verejného obstarávateľa auditu týchto závierok a výročných správ.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oceňuje vzájomnú spoluprácu účtovných jednotiek v ústrednej správe, ktoré sú do auditu každoročne zapojené. Medzi najdôležitejšie výzvy do ďalších rokov patrí zlepšenie vedenia účtovníctva dlhodobého majetku, špecifických prípadov ako sú PPP projekty a zreálnenie hodnoty majetku najmä pohľadávok prostredníctvom opravných položiek.

Dlhodobým cieľom je poskytovať kvalitné a auditované údaje o finančnej situácii štátu odbornej i laickej verejnosti. Len správne finančné údaje odzrkadľujúce skutočnosť môžu byť pevným základom pre riadenie verejných financií, pochopenie jednotlivých funkcií štátu občanmi, ako aj pre plnenie si záväzkov našej krajiny v oblasti národnej a medzinárodnej finančnej štatistiky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR