Späť Verzia pre tlač

Národný projekt Elektronické služby finančnej správy – oblasť daňová

07. 02. 2017

Ku dňu 21.10.2016 bola ukončená realizácia národného projektu Elektronické služby finančnej správy – oblasť daňová. 

Projekt naplnil dva hlavné ciele. Prvým bolo vybudovanie nového interného informačného systému finančnej správy pre správu daní. Tento umožňuje zefektívnenie a čiastočnú reštrukturalizáciu vnútorných riadiacich procesov vo finančnej správe. Plná elektronizácia a zjednotenie týchto procesov boli nevyhnutnými krokmi k druhému cieľu projektu – efektívnejšia komunikácia s verejnosťou.

Práve nástroj obojsmernej elektronickej komunikácie, ktorý spustila finančná správa v rámci projektu ESFS-OD je  prostriedkom, ktorý prispieva k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Obojsmerná elektronická komunikácia – teda náhrada papierových podaní elektronickými, už v týchto dňoch plne funguje. Úvodná fáza patrí  obojsmernej komunikácii s platiteľmi SPD, teda podnikateľmi v oblasti obchodu s liehom, tabakom, plynom, elektrinou a minerálnymi olejmi.

V rámci národného projektu ES FS-OD boli zavedené služby, určené občanom, podnikateľom či inštitúciám verejnej správy a umožňujú obojsmernú elektronickú komunikáciu daňovníka a finančnej správy. Každý daňovník má svoju osobnú schránku a osobný účet daňovníka, čím sa výrazne zvýšil komfort pri plnení daňových povinností. Ide napríklad o služby Registrovanie na Portál finančnej správy, Používanie osobnej schránky daňového subjektu, Registrovanie subjektu k dani, Podávanie daňových priznaní fyzickej alebo právnickej osoby, alebo Vyrubovanie daní.

Služba Podávanie daňových priznaní umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a prílohy k nim. Portál finančnej správy (PFS) poskytuje používateľom taktiež interaktívne formuláre daňových priznaní. Po podaní systém automatizovane vystavuje potvrdenie o podaní daňového priznania. Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane.

K elektronickým službám, ktoré sú dostupné pre občana alebo podnikateľa, je možné pristupovať prostredníctvom portálov (PFS a ÚPVS):
http://www.financnasprava.sk
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fyzická realizácia národného projektu Elektronické služby finančnej správy – oblasť daňová, bola v zmysle plánu uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP ukončená ku dňu 31.12.2015, následne prebehlo finančné ukončenie projektu. Výška realizovaného nenávratného finančného príspevku (výška NFP) bola v sume 39 939 302,08 eur.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR