Späť Verzia pre tlač

List ministra financií predstaviteľom SOPK

17. 02. 2017

Zverejňujeme informáciu o tom, že minister financií Peter Kažimír poslal predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi list, v ktorom reagoval na vyjadrenia predstaviteľov SOPK o výške daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku.

Z listu vyberáme:

Vážený pán Mihók

Dovoľte, aby som touto cestou reagoval na Vaše vyjadrenia, ktoré zazneli na konferencii SOPK v Bratislave. Predstavitelia SOPK uviedli, že „výška daňového-odvodového zaťaženia patrí medzi najvyššie v rámci Európskej únie. To znamená, že tým pádom zvyšujeme zlú pozíciu Slovenska voči svojim konkurentom, čím znižujeme ich konkurenčnú pozíciu." Toto tvrdenie však nemá reálne základy a je v ostrom kontraste s realitou. Ako minister financií zásadne nesúhlasím s takýmito vyjadreniami, ktoré zavádzajú verejnosť. Chcem Vám preto uviesť reálne fakty o porovnaní výšky daňovo-odvodového zaťaženia v EÚ. Porovnanie je založené na verejne dostupných zdrojoch údajov z Eurostatu a OECD a nestoja na subjektívnom vnímaní skutočnosti, tak ako bola prezentovaná predstaviteľmi SOPK.

- V rámci EÚ je podiel vybraných daní a odvodov na výkone ekonomiky v SR výrazne pod priemerom EÚ. Na základe tohto ukazovateľa má SR šieste najnižšie daňovo-odvodové  zaťaženie v EÚ.
- Obzvlášť v porovnaní s krajinami V4 a Rakúskom má SR najnižší podiel daní a odvodov na HDP.
- Daňové a odvodové zaťaženie práce zamestnanca s priemernou mzdou merané prostredníctvom daňového klinu sa nachádza na úrovni priemeru EÚ.
- Daňové a odvodové zaťaženie práce nízkopríjmového zamestnanca (zarábajúceho 50% priemernej mzdy) merané prostredníctvom daňového klinu je najnižšie v rámci V4 a aj pod úrovňou priemeru EU.
- Efektívne zdanenie dividend na Slovensku patrí medzi najnižšie v rámci krajín EÚ. Maximálne zdanenie (32,9 %) v roku 2016 dosiahli len príjemcovia dividend do výšky maximálneho vymeriavacieho základu (MVZ, v roku 2016 zodpovedal príjmu 51 460 eur).
- Zavedenie zrážkovej dane vo výške 7 % od roku 2017 znížilo efektívne zdanenie dividend na najnižšiu úroveň v regióne V4 a spôsobilo zníženie zaťaženia u drvivej väčšiny príjemcov dividend v SR (98,4 %) z tuzemska. Na základe distribúcie vyplatených dividend za rok 2015 práve 98,4 % vyplatených dividend bolo v objeme nižšom než hodnota maximálneho vymeriavacieho základu.

Verím, že uvedené fakty Vás presvedčili o tom, aká je realita a skutočnosť a budú viesť k tomu, aby zo strany SOPK k podobným nekorektným vyjadreniam nedochádzalo.

List bol zaslaný na adresu SOPK.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR